TORNEN LES NEGOCIACIONS, TOTS I TOTES HEM DE LLUITAR PELS NOSTRES DRETS

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

TORNEN LES NEGOCIACIONS, TOTS I TOTES HEM DE LLUITAR PELS NOSTRES DRETS

-31 GENER DE 2018-

INCENTIUS PER A LA JUBILACIÓ

Gràcies a l’acord tancat al desembre i ratificat la setmana passada al Ple corporatiu, el personal que va decidir jubilar-se anticipadament ja ho pot fer COBRANT L’INCENTIU ECONÒMIC corresponent.

A més, heu de saber que l’acord inclou fins i tot el personal que s’hagi jubilat anticipadament des de l’1 d’agost 2017 i que estava pendent de saber si finalment cobrarien o no. Ja se’ls ha notificat que també rebran l’incentiu.

L’Acord d’Incentius per a la Jubilació inclou algunes millores:

 • Independentment del nombre de mensualitats a les que es tingui dret, TOT el personal que es jubili 2 anys abans de la seva edat obligatòria tindrà dret a com a mínim a 30.000 € (1 any abans 15.000€).
 • S’estableix, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, possibles augments que es fixaran anualment a la MGNmc:
 • 14 mensualitats com a mínim i 28 com a màxim si la persona avança la seva jubilació 2 anys.
 • Entre 7 mensualitats com a mínim i 14 com a màxim si la persona avança la seva jubilació 1 any.
 • Es reconeix aquest dret  al personal interí d’acord amb el Pla d’Estabilitat (punt III de l’acord setè), que també va signar CCOO l’any passat

CCOO no compartim l’actual interpretació jurídica que es fa des de la corporació en el sentit que els límits pressupostaris són partida a partida i no globals.  En aquest sentit, ja estem treballant amb el Gabinet Jurídic de CCOO per aconseguir arribar a les 28 mensualitats de manera immediata. Ja us animem informant.

NOU PLA D’ORDENACIÓ DEL PERSONAL DIBA:

Els incentius econòmics per a la jubilació queden inclosos en un Pla d’Ordenació del personal amb altres mesureshor

El dimecres 7 de febrer estem convocats a una reunió amb la Direcció de Recursos Humans amb un únic punt a l’ordre del dia: Promoció Interna.

Tots recordareu la intensa campanya que mesos enrere CCOO vam fer exigint Promoció Interna per a tot el personal. Ara, al Pla d’Ordenació, la Diputació es compromet a prendre mesures. Esperem que a la reunió ja es comenci a concretar el com i quan de tot plegat.

COMPENSACIÓ CARRERES NO EXECUTADES

L’acord estableix que aquesta compensació és un dret per a tot el personal funcionari que compleixi amb els següents requisits:

 • Haver prestat serveis a la Diputació entre l’1/1/2010 i el 31/12/2015.
 • No haver assolit el nivell d’Expert de l’antic model de carrera
 • No haver obtingut dos QADs negatius entre l’1/1/2010 i el 31/12/2015.

També els/les que estiguin jubilats/des actualment hi tindran dret si compleixen amb els requisits abans esmentats.

IMPORTS ECONÒMICS:

 • 1325,18 € durant l’any 2018 en un únic pagament  (Previsiblement es cobrarà al mes de maig de 2018 d’ofici sense fer cap gestió personal).
 • Dret a 47,32 € mensuals des de gener de 2018 (14 mensualitats) que es farà efectiu previsiblement entre abril o maig. (Això fa un total de 662,59€ anuals).
 • Aquests 47,32 € quedaran encabits en el complement de productivitat

PREMIS PER ANYS DE SERVEI : SENSE ACORD

No s’ha pogut tancar cap acord al respecte. Al llarg del mes de gener, CCOO hem fet arribar una nova proposta que conté dos elements importants: mantenir el dret  i tenir en compte les exigències jurídiques actuals de la corporació.

De moment, MOLT IMPORTANT, recordeu que tothom que compleix els requisits ha de realitzar la petició dels Premis per anys de Servei (Millora social per anys de servei) seguint el procediment establert en l’Acord Vigent i que trobarà a Intradiba.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ DEL PERSONAL AFECTAT?

Fins on sabem, la Diputació ja va donar ordre de pagament complint així amb les seves obligacions legals marcades al nostres acords vigents. Sembla que l’Interventor ha fet un reparament mostrant així la seva disconformitat a que es portin a terme aquests pagaments.

Ara, la Diputació pot prendre dues decisions:

 1. Fer efectius els imports. Que el personal cobri.
 2. No fer efectius els imports i notificar al personal que d’acord amb el reparament efectuat per la Intervenció no pagarà.

Sent realistes i veient els posicionaments que ens han anant transmetent, la segona opció és la més previsible.

Per tant, el personal afectat ha d’esperar que en breu li arribi la notificació per escrit informant-los que la Diputació no complirà amb la seva obligació de pagar.

MOLT IMPORTANT! En el moment que es rebi aquesta notificació escrita és quan comença a comptar el termini per presentar una demanda (Els terminis varien d’acord amb el procediment que es segueixi).

Així doncs, quan rebeu notificació escrita, poseu-vos en contacte el més aviat possible amb nosaltres per estudiar la via jurídica més adient.

Recordeu que paral·lelament, la secció sindical de CCOO DiBa seguirem treballant a la Mesa General de Negociació, com ho hem fet fins ara, per a negociar amb l’objectiu d’arribar a un acord satisfactori per al nostre personal evitant així haver d’anar a un procediment judicial llarg en el temps.

JORNADA I PAGA D’ASSIDUÏTAT : SENSE ACORD

Estem molt amoïnats respecte als temes JORNADA DE TREBALL (treballar 30 minuts diaris més) i PAGA D’ASSIDUÏTAT (el que es qüestiona el seu pagament). Ho direm sense filtres: ens temem el pitjor. 

Recordeu que la revisió d’aquestes matèries té la mateixa premissa: tot i ser drets vigents, Intervenció de la Diputació exigeix que es revisin tenint en compte l’Informe de Sindicatura de Comptes.

PAMO 2016 i 2017

Informació a tenir en compte:

 • 2016 i 2017 pel que sabem començarà a executar-se a partir de setembre d’aquest any.
 • Hem demanat que s’estableixi un calendari concret de quan s’executaran aquestes convocatòries per facilitar la preparació dels candidats/es.
 • Exigirem que es respecti el punt Cinquè de l’acord d’estabilitat del personal Interí pel personal de més de 52 anys:

Cinquè.- Consolidació de l’ocupació temporal

Inclusió en les ofertes públiques d’ocupació del nombre màxim de places que, en aplicació de la taxa de reposició, permeti el legislador. En tot cas, l’oferta d’ocupació pública, quan els serveis jurídics de la corporació fonamentin l’existència de viabilitat i seguretat jurídica suficient, s’aprovarà sense estar subjecta a aquesta taxa.

La corporació, per a l’elaboració i aprovació de l’oferta pública d’ocupació que inclogui places corresponents a llocs de la relació de llocs de treballa que estiguin ocupats per personal interí fins a la provisió reglamentària, tindrà en compte el criteri de l’edat d’aquest personal, respectant, en tot cas, els principis de mèrit i capacitat.

 • Més enllà del que ofereix CCOO Catalunya a nivell més general, des de la secció sindical estem tractant de preparar temaris i cursos específics pel personal de la Diba. Quan tinguem més informació us la farem arribar.

TOTS I TOTES HEM DE LLUITAR PELS NOSTRES DRETS

Comencem l’any 2018 amb força feina pel davant. Avui mateix es torna a reunir la Mesa General de Negociació.

Dos temes a l’ordre del dia:

 • Premis per anys de Servei 
 • Creació i implementació de la nova categoria d’atenció a la dependència (es tracta de la reclassificació del personal Auxiliar de Geriatria del PAMO 2014, de la què encara no s’havia fet res).

A les pròximes setmanes, haurem de tractar altres temes importants:

 • Paga d’Assiduïtat 
 • Jornada
 • Nova Carrera professional

Hi ha molts altres temes pendents. Al llarg del mes de gener hem treballat els següents assumptes:

 • Hem recordat a la DSRH que estem pendents del retorn a les propostes que vam fer relacionades amb les càrregues de treball del personal d’infermeria de RESPIR.
 • Hem demanat que s’obri la negociació respecte a les dietes del personal de Biblioteques i dels xofers perquè percebin el que realment gasten durant la seva jornada laboral. També hem demanat que  s’actualitzi l’import de tot el personal en aquest concepte.
 • Pròximament ens reunirem per tractar les reivindicacions del nostre personal a la Xarxa de Biblioteques. En aquest moment, trobem bona disposició a donar solucions a les nostres demandes.
 • Proves de Català en els processos selectius: hem demanat que es donin facilitats especificant al màxim el tipus de prova que es trobaran i fent cursos de Català en hores de treball.
 • Personal de Laboratori de Medi Ambient: hem demanat el complement de perillositat ja que des del nostre punt de vista compleixen amb tots els requisits dels col·lectius susceptibles de percebre’l.
 • Millores en les condicions de treball del personal de Parcs.
 • Desenvolupar el Pla de Jubilació en els col·lectius especialment sensibles i/o relacionat amb persones amb discapacitat.
 • Propostes relacionades amb la Formació Dual i condicions de treball dels becaris

 

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat