RESUM MESA NEGOCIACIÓ 18.07.2018 IMPLEMENTACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL II ACORD PER A LA MILLORA OCUPACIÓ PÚBLICA

   

19.07.2018 

IMPLEMENTACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DEL II ACORD PER A LA MILLORA OCUPACIÓ PÚBLICA

  • INCREMENT RETRIBUTIU ANY 2018 A LA DIPUTACIÓ
  • MESURES I MILLORES EN MATÈRIA D’IT O BAIXA
  • ALTRES TEMES

Amb motiu de l’aprovació de la Llei 6/2018, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018, s’ha celebrat una reunió de la Mesa General de Negociació.

Heu de tenir en compte que la citada Llei inclou les mesures pactades per CCOO, UGT i CSI-F en el II acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo signat a Madrid el dia 9 de març d’aquest any.

Recordareu que aquest acord recull part de la recuperació dels drets i de les condicions laborals arrabassats a les empleades i els empleats públics en els darrers anys.

Es tracta d’un acord de caràcter global i plurianual per a tot el sector públic, pel qual es recupera poder adquisitiu, s’avança considerablement en matèria d’ocupació i d’estabilització de les plantilles (reduint la temporalitat al 8 %) a tot el sector públic i que permet desenvolupar la negociació col·lectiva de manera descentralitzada, en temes de fons addicionals, ocupació, jornada complements de IT o baixes, entre uns altres.

Resum en vídeo à   https://www.youtube.com/watch?v=KNr90XcyAVk

Per tant, la reunió de negociació d’ahir, dia 18 de juliol, ha tractat de com implementem aquestes millores a la Diputació de Barcelona.

 

INCREMENT RETRIBUTIU ANY 2018 A LA DIPUTACIÓ

La part variable que incrementa la fixa està lligada al creixement de l’economia calculat en funció del PIB real assolit. Per l’any 2018, s’ha complert amb l’objectiu fixat, per tant, l’increment retributiu serà per a tothom del 1,75%.

 Aquest increment ja es pot donar per tancat a diferència de l’apartat següent (Fons addicionals 2018) que encara està pendent d’acord definitiu.

 

Fons addicionals 2018.

Cada Administració Pública i prèvia negociació col·lectiva podrà destinar un percentatge addicional de la seva massa salarial per, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o la eficiència, la revisió de complements específics entre llocs amb funciones equiparables, la homologació de complements de destí, o la aportació a fons de pensions.

El 0,30 % de la massa salarial a la Diputació suposa en torn a 480.000 € (pendent de confirmar la quantia exacta). La mesura proposada per a CCOO a la Mesa de Negociació ha sigut aplicar aquest import al personal de tots els grups de classificació de manera lineal en el complement específic.

Tot i que encara hem d’esperar les dades exactes, i d’acord amb els nostres càlculs, això suposaria per aquest 2018, poc més de 100 €  per empleat.

La pròxima reunió de Mesa de Negociació serà el 20 de setembre. Qualsevol acord haurà de ser ratificat pel Ple de setembre i es veurà reflectit a la nomina del mes d’octubre.

 

MESURES I MILLORES EN MATÈRIA D’IT O BAIXA

L’acord estatal també contempla, prèvia negociació Col·lectiva, determinar les retribucions que vagin a percebre el seu personal en situació d’incapacitat temporal o baixa. Arribant fins a un màxim del 100% de les seves retribucions.

D’acord amb aquesta possibilitat, CCOO ha proposat que la Diputació complementi les prestacions del seu personal fins arribar al 100% de les retribucions de l’empleat/da mentre continuï en situació d’IT o baixa mèdica independentment de la causa d’aquesta i a més fins el termini màxim legal establert.

Indisposicions

Es manté la percepció del 100% de les retribucions en cas d’absència o indisposició. El que CCOO hem demanat és que es modifiqui la regulació per a justificar una indisposició.

Tot i que per a les dues primeres Indisposicions no serà necessària documentació escrita justificativa per a la resta si. Per aquestes últimes, la corporació torna ha proposar el justificant emès pel metge on consti expressament que “cal repòs de 24 hores”. Hem assenyalat que aquesta regulació és absolutament il·lògica ja que en el 99,9% dels casos es neguen a facilitar-nos aquest tipus de justificant.

Hem demanat que amb el justificant de visita al metge sigui suficient per a justificar una Indisposició.

 

ALTRES TEMES

NT (Nivell Transitori de Carrera): Hem reiterat la nostra petició d’informació respecte a quan es donarà resposta a les al·legacions del personal que no ha cobrat l’NT. Ens han respòs que abans que acabi el mes. El sindicat a més rebrem informació respecte al nombre d’al·legacions i denegacions.

DICTAMEN: Del tema impagaments del Premis per Anys de Servei estem pendent d’un dictamen. Recordareu que CCOO va demanar que la Diputació contactés amb un expert de reconegut prestigi per que elaborés un informe relacionat resumidament amb les següents qüestions:

  1. Per què no es pot passar la partida pressupostaria de Premis (actualment en Millores Socials) a la Productivitat ?
  2. Per què la partida de Millores Socials està subjecte a límits pressupostaris quan no es tracta de retribucions ?

Ens informen que probablement ja es tingui fet el dictamen per a després de l’estiu.

TEMA PREMIS. SUPORT JURÍDIC DE CCOO AL PERSONAL DIBA:

  • En quina situació et trobes? En el següent enllaç podràs saber què hauràs de fer d’acord amb la teva situació concreta.

 

 

 

  • Si ja has presentat el recurs de reposició, quin és el següent pas?

 

 

 

 

 

 

Horari d’atenció CCOO DIBA:

CARRER MALLORCA, 244, 2on 3a

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8:30 A 16:30   (FORA D’AQUEST HORARI AMB CITA PRÈVIA)

 Contacta’ns per telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat

 

Resultado de imagen de twitter    Imagen relacionadaResultado de imagen de facebookResultado de imagen de youtubeResultado de imagen de whatsapp

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.