PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL NO FUNCIONARI

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL NO FUNCIONARI

PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL

NO FUNCIONARI

El Ple de la Diputació de Barcelona, abans que tinguessin lloc les eleccions municipals, aprovà la modificació parcial del seu Reglament orgànic, en relació al personal directiu professional. Aquesta modificació permet que els llocs de personal directiu professional de la Corporació i dels seus ens instrumentals, tret del que correspon a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, puguin ser coberts, amb caràcter excepcional i mitjançant acord motivat, per personal que NO ostenti la condició de funcionari.

En virtut d’aquest nou Reglament orgànic, són òrgans directius professionals el/la coordinador/a general, el/la gerent, els /les coordinadors/es o assimilats  en els quals culmini l’organització administrativa de cada àrea, delegació o anàleg, d’acord amb l’estructura organitzativa que aprovi el Ple corporatiu.  Això significa, que els gerents que fins ara tenien forçosament la condició de funcionari del subgrup A1, poden ser coberts per personal que no ostenti aquesta condició.

És significatiu que aquesta decisió s’adopti poc abans del 30 de juny d’aquest any, data en que s’acaba el termini d’excepcionalitat previst per les entitats locals que complien els objectius previstos a la LRSAL (Llei 27/20213, de Racionalitat i sostenibilitat  de l’Administració Local). Es a dir, és fan aquestes modificacions just abans que s’acabés el termini a partir del qual és limita el número de personal eventual i càrrecs públics amb dedicació exclusiva.

Si, a més, tenim en compte que el concepte assimilat és un concepte ampli que deixa la porta oberta perquè el Ple corporatiu pugui establir unes denominacions diferents (en ús de les seves facultats d’organització i autonomia) i que l’excepcionalitat de la norma, massa sovint es converteix amb la norma general, aquesta pot ser una porta per ús d’interessos privats i dels partits i no pas en interès de l’administració pública.

No es pot qüestionar la legalitat de la decisió però sí la legitimitat, l’oportunitat i l’ètica de la seva finalitat. Des de CCOO farem tot el que estigui al nostre abast per evitar que l’aplicació d’aquest canvis respongui a interessos personals o partidistes. Pel que sembla alguns no es volen assabentar de que la societat demana una altra manera de representar-la.

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat