Info Personal XBM Octubre 2017

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

INFO PERSONAL XBM OCTUBRE 2017

-30 OCTUBRE DE 2017-

Borses Personal XBM
S-13/17: Tècnic/a Aux. Bibliologia-Conductor/a Bibliobús 

S-15/17: Tècnic/a Mitjà/ana Bibliologia 

Davant la imminent, si és que no s’ha produït ja, constitució dels tribunals de les borses S-13/17: Tècnic/a Aux. Bibliologia-Conductor/a Bibliobús i S-15/17: Tècnic/a Mitjà/ana Bibliologia. A recordar i destacar:

  • La data de publicació d’aspirants admesos i exclosos va ser a primers d’agost, entenem que s’hauria de considerar un mes inhàbil per ser període vacacional i tornem a demanar a Diba que no es repeteixi
  • No hi ha data confirmada per a la celebració de les proves
  • Encara restem pendents que s’aprovi un Reglament de Borses de Treball que doni garanties d’igualtat, capacitat i mèrit a tothom i que respecti l’ordre de prelació sense fer entrevistes FORA del procés selectiu. La “negociació” es va acabar al març, sense la signatura de cap secció sindical amb representació en MGN, i, segons va informar la Direcció de Serveis de Recursos Humans en aquell moment, el Ple l’aprovaria unilateralment; també desconeixem la data prevista d’aprovació de l’esmentat reglament, per tant, són vigents els anteriors acords.

Des de CCOO vam recordar en la darrera Mesa (dijous passat) el compromís del Diputat d’Hisenda, RRHH, Processos i Societat de la Informació, Sr. Garcia Cañizares, de reformular la seva proposta amb l’objectiu d’apropar-la a les nostres exigències.

  • Si les bibliotecàries/ris hem de fer prova teòrico-pràctica és per voluntat de la corporació: l’acta de la MGN del 4/03/2004 recull:

Validesa durant 5 anys dels processos selectius superats, inclosa la oferta pública:

Mantenir en les diferents borses de les quals formin part i fins a la seva jubilació, les persones majors de 55 anys, sempre que acumulin un mínim de 8 anys de serveis efectius prestats a la corporació i que acreditin un mínim de 3 anys en el desenvolupament dels llocs de treball corresponents a les borses. Serà d’aplicació als grups D i E podent-se fer extensiu a personal  T. A. Educador, T. M. Bibliologia i T. M. Sanitat.

  • No és el cas dels TAB-Conductor/a de Bibliobús
  • Tampoc s’ha fet públic quin tipus de prova teòrico-pràctica es farà: desenvolupar un tema? Dos? Tipus test? La darrera borsa de TABs a Biblioteques de Barcelona sí especifica a les seves bases què es trobaran els/les aspirants a les diferents proves:

http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/sites/default/files/bases_definitives_borsa_tab_2017.pdf

Volem un model de bases de les convocatòries semblant al de moltes administracions properes que deixi poc marge a la discrecionalitat i aposten per la transparència.

Tribunal: 3/5 parts dels/les titulars són de lliure designació

L’òrgan de selecció corresponent el constituiran els vocals que s’indiquen tot seguit:

Gerent de Serveis de Biblioteques o persona que la substitueixi.

–  Cap de l’Oficina de Serveis a la Xarxa de Biblioteques o persona que el/la substitueixi.

– Dos vocals tècnics designats a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans.

– Cap de l’Oficina d’Accés i Gestió de la Contractació o persona que la substitueixi,

que actuarà com a secretària.

  • Mèrits: per no haver de córrer a buscar papers i certificats un cop publicada la llista d’aprovats i suspesos (esperem que d’aquests no n’hi hagi cap) us recomanem que comproveu que el vostre currículum formatiu estigui actualitzat al vostre espai personal. També ens preguntem què s’entén per “Altres mèrits” i per què no queda recollit a les bases:

Altres mèrits específics d’aquesta convocatòria adequats al lloc convocat, fins a 2 punts.

En aquest apartat l’òrgan seleccionador valorarà tots aquells mèrits que consideri pertinents.

 

 

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat