ESTAT DE LES NEGOCACIONS

 

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona de la Federació Sindical de Catalunya

Secció Sindical de la Diputació de Barcelona

ESTAT DE LES NEGOCACIONS

-21 DESEMBRE DE 2017-

En seu de Mesa es va consensuar no fer públic els detalls de la negociació fins no donar-la per acabada. CCOO ha respectat aquest compromís. Una vegada sotmesos prèviament els Acords en assemblea i validats per la mateixa, fem públic l’estat de les negociacions. 

COMPENSACIÓ CARRERES NO EXECUTADES

CCOO hem signat l’Acord relatiu a un reconeixement econòmic complementari al nou model de carrera que encara s’està treballant a una comissió tècnica creada a l’efecte.

Aquesta proposta de compensació del temps perdut entre la carrera anterior i la nova pretén reconèixer el període des de l’1 de gener de 2010 fins ara, període en què no se n’ha executat cap convocatòria, sempre a causa de la supressió unilateral de la carrera professional que va fer la Diputació.

Tot i que la nova carrera inclourà al personal interí, aquest acord només és per al personal que tenia dret a la carrera i es va quedar sense ella en el seu moment, és a dir, el personal funcionari de carrera i laboral fix.

Hi tindrà per tant dret tot el personal funcionari que compleixi amb els següents requisits:

 • Haver prestat serveis a la Diputació entre l’1/1/2010 i el 31/12/2015
 • No haver assolit el nivell d’Expert de l’antic model de carrera
 • No haver obtingut dos QADs negatius entre l’1/1/2010 i el 31/12/2015.

També els que estiguin jubilats/des actualment hi tindran dret si compleixen amb els requisits abans esmentats.

IMPORTS ECONÒMICS: 

 • 1325,18 € durant l’any 2018 en un únic pagament.
 • Dret a 47,32 € mensuals des de gener de 2018 (14 mensualitats) que es farà efectiu previsiblement entre abril o maig. (Això fa un total de 662,59€ anuals).
 • Aquests 47,32 € quedaran encabits en el complement de productivitat.

INCENTIUS PER A LA JUBILACIÓ

Aquest nou acord substitueix el que fins ara ha regulat aquest dret.

Ja sabeu els entrebancs i ingerències que ha tingut aquesta negociació. Farem una valoració més extensa en un proper comunicat, no obstant això, dir-vos que en línies generals estem raonablement satisfets: hem aconseguit garantir el que teníem i fer una petita millora.

IMPORTS ECONÒMICS: 

 • 14 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 2 anys.
 • 7 mensualitats si la persona avança la seva jubilació 1 any.

El nombre de mensualitats serà fixat per la Mesa de Negociació anualment d’acord amb la disponibilitat pressupostària i els límits d’increment fixats a la legislació vigent.

Per tant s’ha acordat per escrit que el marge negocial d’augments serà el següent:

 • 14 mensualitats com a mínim i 28 com a màxim si la persona avança la seva jubilació 2 anys.
 • Entre 7 mensualitats com a mínim i 14 com a màxim si la persona avança la seva jubilació 1 any.

A més, heu de saber que:

 • Independentment del nombre de mensualitats a les que es tingui dret, TOT el personal que es jubili 2 anys abans de la seva edat obligatòria tindrà dret a com a mínim a 30.000 € (1 any abans 15.000€).
 • Així mateix, s’estableix un topall màxim respecte al que una sola persona pot endur-se: 55.000 €.

Aquests topalls es veuran incrementats en la mesura que s’augmentin les mensualitats a percebre.

Es reconeix aquest dret  al personal interí d’acord amb el Pla d’Estabilitat (punt III de l’acord setè) que també va signar CCOO l’any passat.

ALTRES ASPECTES IMPORTANTS:

Aquests incentius s’integren dins d’un document anomenat Pla d’Ordenació de RRHH de la Diputació de Barcelona. Creiem que ens hem de felicitar tots plegats ja que s’ha treballat un document que ens permetrà mantenir aquest dret a la vegada que afavorirà en molts aspectes el personal intern i la qualitat dels serveis que prestem.

I el redactat inclou l’obligació que ens imposem les parts a seguir negociant un Pla de Jubilació que haurà d’incloure mesures afavoridores respecte a persones o col·lectius especialment sensibles o amb condicions laborals més penoses. Recordeu que CCOO hem fet moltes propostes ja al respecte…

Els objectius fixats amb aquest nou Pla d’Ordenació són:

 • Afavorir la promoció professional per a provisió o promoció interna.
 • Incentivar la mobilitat.
 • Afavorir la consolidació de l’ocupació temporal.
 • Assolir que la taxa de temporalitat de llocs estructurals sigui no superior al 5 %.

PREMIS PER ANYS DE SERVEI

No s’ha pogut tancar cap acord al respecte.

CCOO, tal com hem fet en la resta de matèries, hem enviat moltes propostes i alternatives amb l’objectiu de mantenir aquest dret adaptant-lo als actuals criteris no escrits de la Intervenció d’aquesta corporació (que ha fet seus els arguments de la Sindicatura de Comptes).

Com que, a dia d’avui, la proposta de la Diba no inclou reconèixer el dret meritat a les pagues pels 25, 30 i 35 anys tant del personal d’aquest any com dels propers, no hem estat disposats a signar cap acord en aquestes condicions.

QUINA ÉS LA SITUACIÓ, PER TANT, DE TOT EL PERSONAL AFECTAT?

Recordeu, CCOO vam ser ferms  i ens vam negar al setembre a signar la suspensió dels nostres drets. A més, la pressió del personal mobilitzat va aconseguir que la Diputació es fes enrere de la seva intenció inicial de suspendre’ls unilateralment per decret.

Per tant, una cosa molt important a tenir en compte: els nostres drets són plenament vigents.

Tant el diputat delegat de Recursos Humans, el Sr. Garcia Cañizares, com la DSRH a la Mesa ens han informat que  tramitaran el pagament complint així amb les seves obligacions legals marcades al nostres acords vigents.

Previsiblement, tal com fins i tot ens va dir a la reunió que vam tenir amb ell, l’Interventor farà un reparament mostrant així la seva disconformitat a que es portin a terme aquests pagaments.

Quan això succeeixi, ens podem trobar amb dos escenari:

 1. Que la Diputació faci efectiu els imports. Que el personal cobri.
 2. Que la Diputació no faci efectius els imports i notifiqui al personal que d’acord amb el reparament efectuat per la Intervenció no pagarà.

Sent realistes i veient els posicionaments que ens han anant transmetent, la segona opció és la més previsible.

Per tant, el personal afectat ha d’esperar que en breu li arribi la notificació per escrit informant-los que la Diputació no complirà amb la seva obligació de pagar.

MOLT IMPORTANT! En el moment que es rebi aquesta notificació és quan comença a comptar el termini per presentar una demanda (Els terminis varien segon els procediment que es segueixi).

Heu de tenir present que ja estem treballant demanda pel col·lectiu afectat, que a dia 31 de desembre de 2017 són 70 companyes i companys.

Per tant, us recomanem que de manera immediata, una vegada rebuda notificació escrita de Diba us poseu en contacte amb nosaltres per començar a tramitar el més aviat possible la demanda.

Obrim via jurídica, conscients que CCOO disposem d’un gabinet jurídic potent amb una plantilla de més de 50 professionals de contrastada experiència

Ara bé, heu de saber que paral·lelament, la secció sindical de CCOO DiBa seguirem treballant, com ho hem fet fins ara, per a negociar amb l’objectiu d’arribar a un acord satisfactori per al nostre personal el més aviat possible.

No obstant això, mentre no s’arribi a cap nou acord i es segueixin incomplint els que són vigents, no podem deixar d’exigir-los emprenent la via jurídica.

EL QUE S’HA DE FER:

1. Realitzar petició dels Premis per anys de Servei (Millora social per anys de servei) seguint el procediment establert en l’Acord Vigent:

https://intradiba.diba.cat/web/prestacions-socials-i-avantatges/millora-per-anys-de-servei.2.

2. Si ja hem fet el pas anterior i fins que no es rebi notificació per escrit de denegació es recomanable presentar per registre Sol·licitud de Resolució Expressa.

3. En el moment que es rebi la resolució per part de la Diputació conforme no farà efectiu els pagaments, és quan comença a comptar el termini per presentar la demanda.

JORNADA I PAGA D’ASSIDUÏTAT

El que ha passat durant aquests mesos a la negociació oberta arran de l’informe de la Sindicatura de Comptes és un molt mal auguri de cara a la futura revisió dels acords sobre la JORNADA DE TREBALL i sobre la PAGA D’ASSIDUÏTAT, respecte dels quals, ens temem el pitjor.

De moment, la revisió d’aquestes matèries té la mateixa premissa: tot i ser drets vigents, Intervenció exigeix que es revisin tenint en compte l’Informes de Sindicatura.

Per tant, en el tema Premis, Jornada i Paga d’Assiduïtat (i també la nova Carrera professional que s’està negociant) necessitarem mantenir l’escenari de forta pressió per part de la plantilla com s’ha fet fins ara.  

Mai abans s’havia fet front a un Informe que qüestionés de manera troncal molts dels nostres drets. Mai s’havia viscut el desgavell que hem patit a la Mesa de Negociació on qualsevol consens adquirit quedava fet miques d’una reunió a la següent.

És evident que les regles del joc han canviat. Més enllà de seure a la Mesa de Negociació fent propostes necessitem la implicació del personal tant a les assemblees com a qualsevol mobilització o acció que es proposi.

Estem disposats/des a perdre la paga d’assiduïtat? O cap altra dret? Com veieu, ens hi juguem molt  cadascun de nosaltres. Defensar els nostres drets no és cosa només dels que anem a negociar. Si no us tenim darrera les coses es fan encara més complicades.

Per tant, atents a pròximes convocatòries.

Com ha passat aquest any, al 2018 seguirem negociant i mobilitzant-nos.

Reivindiquem     Lluitem    Arribem a Acords

*  *  *  *  *

Estem decidits a continuar lluitant !

Tota la informació de com afiliar-se a CCOO Catalunya i forlmulari d'alta o baxia.

logo-peu

Formulari d’alta, baixa o modificació de les dades personals o
contacta’ns a través del telèfon 934 022 985 o correu: ccoo@diba.cat